ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

Διδάσκων:

Γιώργος Τσιώλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Κοινωνιολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

tsiolisg@social.soc.uoc.gr

http://www.soc.uoc.gr/social/prosopiko/tsiolis/profile_el.htm

http://crete.academia.edu/GiorgosTsiolis

τηλ. 2831077497

Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα, 16.30 – 17.30 & Τρίτη, 10.00-11.00

 

Αίθουσα: Α3-1.

Δευτέρα 17.30 – 20.30

 

Περιγραφή του μαθήματος: Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών / τριών με τη συστηματική και μεθοδική διερεύνηση των κοινωνικών φαινομένων. Δίνοντας έμφαση στην ιδιαιτερότητα των κοινωνικών φαινομένων ως αντικειμένων έρευνας, αποσκοπεί στην ανάδειξη των ενδεδειγμένων τρόπων εξέτασής τους, όπως αυτοί έχουν εφαρμοστεί στην ιστορία την κοινωνικής έρευνας.

Στο μάθημα θα συζητηθούν ζητήματα όπως: τι είναι επιστημονική έρευνα, πώς διακρίνεται αυτή από άλλους τρόπους θέασης του κοινωνικού κόσμου, πώς διαπλέκεται η εμπειρική έρευνα με την κοινωνική θεωρία και την υφιστάμενη γνώση, γιατί μιλάμε για μεθοδολογικό πλουραλισμό στις κοινωνικές επιστήμες, ποιες είναι οι βασικές ερευνητικές προσεγγίσεις και σε ποιες οντολογικές και επιστημολογικές παραδοχές εδράζονται, ποιες είναι οι μεθοδολογικές συνεπαγωγές της επιλογής κάποιας από τις ερευνητικές προσεγγίσεις. Θα δοθεί, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο διατύπωσης ερευνητικού σκοπού, ερωτημάτων και υποθέσεων, στον σχεδιασμό της ερευνητικής διαδικασίας και στα διαφορετικά της στάδια, στην συλλογή, οργάνωση και ταξινόμηση των δεδομένων, στην παραγωγή πειστικών ερμηνειών, στην τεκμηρίωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στον τρόπο παρουσίασής τους και στη συγγραφή μιας επιστημονικής έκθεσης. Τέλος, στο μάθημα θα συζητηθεί η ηθική και η πολιτική διάσταση της κοινωνικής έρευνας και θα αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν στη δεοντολογία της ερευνητικής πράξης. Το μάθημα θα διανθιστεί με διαλέξεις σχετικές με ειδικά ζητήματα της κοινωνικής έρευνας.

Ερευνητικοί στόχοι:

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται να είναι σε θέση:

- Να αναγνωρίζει τα κοινωνικά φαινόμενα ως ιδιαίτερα αντικείμενα επιστημονικής έρευνας που προϋποθέτουν ενδεδειγμένους τρόπους διερεύνησης,

- Να γνωρίζει τη λογική και τις διαδικασίες της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας,

- Να κατανοεί τις οντολογικές και επιστημολογικές βάσεις της κοινωνικής έρευνας και τα συνεπαγόμενα διλήμματα του ερευνητή,

- Να διακρίνει την ποσοτική και την ποιοτική προσέγγιση και να είναι εξοικειωμένος/η με τη συζήτηση σχετικά με τις μεικτές ή συνδυαστικές προσεγγίσεις.

- Να περιγράφει τα βασικά στάδια του ερευνητικού σχεδιασμού σε μια ποσοτική και σε μια ποιοτική έρευνα και να μπορεί να προβεί στη διαμόρφωση ενός ερευνητικού σχεδίου υιοθετώντας την μια ή την άλλη προσέγγιση.

- Να διατυπώνει με ακρίβεια ένα ερευνητικό πρόβλημα και να συγκεκριμενοποιεί τον ερευνητικό σκοπό και τα ερωτήματα (ή υποθέσεις) μιας ερευνητικής πρότασης.

- Να γνωρίζει και να συζητά τα κριτήρια ποιότητας στην κοινωνική έρευνα και τις διαφοροποιήσεις τους στην ποσοτική και την ποιοτική προσέγγιση.    

- Να αναγνωρίζει και να συζητά σημαντικά ζητήματα που άπτονται της ερευνητικής ηθικής και δεοντολογίας καθώς και της πολιτικής διάστασης της κοινωνικής έρευνας.

- Να κατανοεί και να εφαρμόζει τη διάσταση της «διαθεματικότητας» στην κοινωνική έρευνα.

- Να είναι εξοικειωμένος με τις αρχές της εθνογραφικής έρευνας και της ανάλυσης λόγου.