Ογκολογία:
Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Διϊδρυματικό Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης,
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 2587/03-07-2018 τ.Β'
Διευθυντής Σπουδών Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας
Kαθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Γεώργιος Σουρβίνος
Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας
Γραμματεία ΔΠΜΣ

6989.845.136 Τμήμα Κρήτης

210.7273.735 Τμήμα Αθήνας

FAX

2816.004.710 Τμήμα Κρήτης

210.7273.831 Τμήμα Αθήνας

E-Mail oncology@med.uoc.gr
website www.oncologymaster.gr