Σύντομη περιγραφή μαθήματος:

Το μάθημα αποτελεί εργαστηριακό μάθημα ασκήσεων σχετικά με την αξιοποίηση εφαρμογών και εργαλείων Τ.Π.Ε., για την ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού ψηφιακού περιεχόμενου.

Απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν βασική γνώση δεξιοτήτων Τ.Π.Ε., αλλά και ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες.

Αντικειμενικός Σκοπός Μαθήματος:

Αναλυτικότερα ο σκοπός είναι: η εκμάθηση βασικών εφαρμογών - προγραμμάτων Η/Υ και χρήση αυτών για την άρτια διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών καθηκόντων τους αλλά και των ερευνητικών μελετών. Κυρίαρχη αντίληψη σήμερα αποτελεί η πεποίθηση ότι οι φοιτητές στο πλαίσιο των σπουδών τους πρέπει να έχουν δεξιότητες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου και όχι να είναι απλοί χρήστες του περιεχομένου αυτού. Στο Τμήμα μας οι φοιτητές θεωρείται ότι πλέον έχουν τη δυνατότητα εκμάθησης δεξιοτήτων απλής χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου από άλλα εργαστηριακά μαθήματα. Έτσι ο φοιτητής/-τρια έχει την ευχέρεια να σχεδιάσει και να αξιοποιήσει εφαρμογές Τ.Π.Ε., κυρίως ανοιχτού λογισμικού, για να υλοποιήσει ακαδημαϊκές εργασίες και ερευνητικές δράσεις, ώστε να αξιοποιήσει με ψηφιακά εργαλεία το επιστημονικό περιεχόμενο των σπουδών του/της με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων του/της στα μαθήματα της επιστήμης του/της.Το εργαστήριο στοχεύει στην ανάπτυξη, προσαρμογή και επικαιροποίηση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και στην ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου.

Κύρια μαθησιακά/πρακτικά αποτελέσματα/στόχοι

Οι φοιτητές/-τριες θα μάθουν να σχεδιάζουν ψηφιακό υλικό (ιστοσελίδα, ιστολόγιο, κλπ) αξιοποιώντας την εμπειρία τους, αλλά και να επιλέγουν ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχουν τη βέλτιστη δυνατή απόδοση.Παράλληλα, οι φοιτητές/-τριες εξοικειώνονται με διάφορες κατηγορίες σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, όπως διαδραστικά περιβάλλοντα, προσομοιώσεις, διαδικτυακές ή/και πολυμεσικές εφαρμογές, ψηφιακές αφηγήσεις, ψηφιακό βίντεο, εικονικά περιβάλλοντα και ψηφιακά παιχνίδια

Περιεχόμενα Μαθήματος:

1. Βασικές έννοιες ψηφιακών εργαλείων/Τεχνολογία Πολυμέσων

2. Ιστολόγια

3. Εργαλεία Web 2.0

4. Wiki

5. Ιστοσελίδες

6. Χρήση Διαδικτύου.

Εργαστήριο

Πρόκειται για ένα εξαμηνιαίο κύκλο εργαστηριακών ασκήσεων, που υλοποιούνται σε τρίωρη εβδομαδιαία βάση από τους συμμετέχοντες φοιτητές/-τριες του Τμήματος.

Αξιολόγηση:

Πέραν από την ολοκλήρωση της κάθε εργαστηριακής άσκησης (ελάχιστο 8 στις 10 ασκήσεις), θα υπάρχει τελική αξιολόγηση (είτε με εξέταση, είτε με εργασία project) το αποτέλεσμα της οποίας βαθμολογείται με επιτυχώς (Ε) ή ανεπιτυχώς (Α) και θα δίνεται συνολικό αποτέλεσμα ανάλογα με την επιτυχή η ανεπιτυχή προσπάθεια του φοιτητή /-τριας, και συνοδεύεται από αναφορά στο Παράρτημα Διπλώματος,

Η συμμετοχή στο εργαστηριακό μάθημα είναι προαιρετική και αφορά σε προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες όλων των ετών, αλλά καλό είναι να δηλώνεται από φοιτητές αρχικών ετών, το πρόγραμμα των οποίων δεν είναι ακόμα επιβαρυμένο με πρόσθετες υποχρεώσεις, σεμινάρια κλπ.

Να σημειωθεί ότι τα εργαστηριακά μαθήματα δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου, αλλά ούτε και στο συνολικό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

Αναγνώριση γνώσης πληροφορικής:

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του "προσοντολογίου" (Π.Δ. 50/2001, Φ.Ε.Κ. 39/Α ́/5.3.2001 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003, Φ.Ε.Κ. 315/Α ́/31.12.2003 και 44/2005, Φ.Ε.Κ. 63/Α ́/9.3.2005), ένας τρόπος απόδειξης της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στο Δημόσιο Τομέα, είναι με τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Δείτε εδώ το πιο πρόσφατο σχετικό έγγραφο του ΑΣΕΠ (Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης 14/3/2018 - ΝΕΟ)

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (2005)

Χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης 4 προπτυχιακών μαθημάτων Πληροφορικής

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν τα επιλεγόμενα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων μαθημάτων, μπορούν να λάβουν «Βεβαίωση παρακολούθησης προπτυχιακών μαθημάτων τα οποία εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» [βάσει του Π.Δ. 44/2005, άρθρο μόνο, παρ. 4 (ΦΕΚ 63/2005/Α), και της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος της 21/3/2018].

Το μάθημα έχει ως στόχο να καταρτίσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος στη χρήση διαφόρων εφαρμογών πληροφορικής, καθώς και πλατφόρμων/εργαλείων που διατίθενται στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση, η γνώση και ο σωστός χειρισμός των οποίων κρίνονται ως απαραίτητα στοιχεία για την προετοιμασία των σεμιναριακών και λοιπών εργασιών που εκπονούν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Τμήμα.

Η διδασκαλία ολοκληρώνεται σε ένα κύκλο πέντε παραδόσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο Η/Υ της Φιλοσοφικής Σχολής.

Οι εφαρμογές που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του μαθήματος είναι οι ακόλουθες:

- λογισμικό σάρωσης εικόνας-εγγράφου

- κατέβασμα και αποθήκευση αρχείων εικόνας, ήχου, βίντεο από ιστοσελίδες συλλογών, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων κλπ

- επεξεργασία εικόνας με χρήση εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού [Gimp] και με το Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων των Windows

- μετατροπή αρχείων διαφόρων τύπων σε αρχείο μορφής pdf και το ανάποδο

- επεξεργασία αρχείων pdf με χρήση διαδικτυακών εργαλείων

- χρήση διαδικτυακών πλατφόρμων για τη μεταφορά μεγάλων αρχείων

- χρήση διαδικτυακών εφαρμογών εύρεσης, οργάνωσης, ταξινόμησης βιβλιογραφίας

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:

Αντικειμενικός Σκοπός Μαθήματος:

Το μάθημα αποτελεί εργαστηριακό μάθημα ασκήσεων εισαγωγικής κατάρτισης στις Τ.Π.Ε. και της χρήσης των εφαρμογών της επιστήμης της Πληροφορικής από τους φοιτητές του Τμήματος με πρόσθετη εμβάθυνση στις δυνατότητες των βασικών εργαλείων ενός υπολογιστή, όπως είναι οι εφαρμογές γραφείου και η χρήση του Διαδικτύου.

Αναλυτικότερα ο σκοπός είναι: η εκμάθηση βασικών εφαρμογών - προγραμμάτων Η/Υ και χρήση αυτών για την άρτια διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών καθηκόντων τους αλλά και των ερευνητικών μελετών. Πρακτικά αναμένεται να αποκτήσουν ικανότητες όχι μόνο στην δημιουργία αξιοπρεπών εγγράφων, αλλά και πιο εξειδικευμένων ηλεκτρονικών παρουσιάσεων των εργασιών τους.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αρχικά εισάγονται σε βασικές έννοιες με σκοπό την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του υπολογιστή ως εργαλείο και την εξοικείωση τους στη χρήση των ΤΠΕ. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων η φοιτήτρια ή ο φοιτητής αναμένεται να έχει αποκτήσει γνώσεις να κατανοεί την αποδοτική χρήση του υπολογιστή.

Η πρακτική εξάσκηση του μαθήματος προσφέρει υλοποίηση εφαρμογών πάνω στον υπολογιστή, ενώ το εργαστήριο θεωρείται απαραίτητο για την ανάδειξη των δεξιοτήτων της φοιτήτριας ή του φοιτητή.

 

Κύρια μαθησιακά/πρακτικά αποτελέσματα/στόχοι

Στόχοι θεωρητικής κατάρτισης: Ιστορική αναδρομή των Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής (Τ.Π.Ε.). Τεχνολογική και κοινωνική διάσταση των Τ.Π.Ε. - Επιδράσεις της χρήσης των υπολογιστών. Κοινωνία της Πληροφορίας. Υλικό - Λογισμικό υπολογιστών. Αναπαράσταση δεδομένων. Τεχνητή νοημοσύνη και έμπειρα συστήματα. Πληροφοριακά συστήματα. Δίκτυα υπολογιστών. Το Διαδίκτυο. Ιστότοποι - Ιστοσελίδες- Ιστολόγια. Διαδικτυακές υπηρεσίες. Τηλεματικές εφαρμογές - Ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Στόχοι πρακτικής κατάρτισης (Εργ. Ασκήσεις): Λειτουργικό σύστημα Windows / MacOS / Linux. Επεξεργασία Κειμένου. Πρόγραμμα Παρουσιάσεων. Λογιστικό φύλλο. Χρήση Διαδικτύου (e-mail, www, ftp, news κ.α.). Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Περιεχόμενα Μαθήματος

Βασικές έννοιες της Πληροφορικής

1.Τεχνολογία Υπολογιστών (Υλικό-περιφερειακές συσκευές υπολογιστικού συστήματος.

2.Ανάλυση της δομής και των λειτουργιών Λειτουργικού συστήματος

3.Επεξεργασία κειμένου

4.Υπολογιστικά φύλλα (Διαχείριση λογιστικών φύλλων-συναρτήσεις-γραφήματα)

5.Παρουσιάσεις

6.Χρήση Διαδικτύου (Γενικές έννοιες, φυλλομετρητής ιστού, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανές αναζήτησης, πύλες).

Εργαστήριο

Πρόκειται για ένα εξαμηνιαίο κύκλο εργαστηριακών ασκήσεων, που υλοποιούνται σε τρίωρη εβδομαδιαία βάση από τους συμμετέχοντες φοιτητές/-τριες του Τμήματος.

Βασικά σημεία της διδακτέας ύλης του μαθήματος είναι η χρήση εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού.

Επίσης, στο εργαστήριο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και υπηρεσίες του διαδικτύου/  Internet (προγράμματα πλοήγησης, μηχανές εύρεσης, βιβλιοθήκες κτλ.) σε συνδυασμό με εφαρμογές σε κειμενογράφο και λογιστικά φύλλα.

Αξιολόγηση:

Πέραν από την ολοκλήρωση της κάθε εργαστηριακής άσκησης (ελάχιστο 8 στις 10 ασκήσεις), θα υπάρχει τελική αξιολόγηση (είτε με εξέταση, είτε με εργασία project) το αποτέλεσμα της οποίας βαθμολογείται με επιτυχώς (Ε) ή ανεπιτυχώς (Α) και θα δίνεται συνολικό αποτέλεσμα ανάλογα με την επιτυχή η ανεπιτυχή προσπάθεια του φοιτητή /-τριας, και συνοδεύεται από αναφορά στο Παράρτημα Διπλώματος,

Η συμμετοχή στο εργαστηριακό μάθημα είναι προαιρετική και αφορά σε προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες όλων των ετών, αλλά καλό είναι να δηλώνεται από φοιτητές αρχικών ετών, το πρόγραμμα των οποίων δεν είναι ακόμα επιβαρυμένο με πρόσθετες υποχρεώσεις, σεμινάρια κλπ.

Να σημειωθεί ότι τα εργαστηριακά μαθήματα δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου, αλλά ούτε και στο συνολικό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

Αναγνώριση γνώσης πληροφορικής:

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του "προσοντολογίου" (Π.Δ. 50/2001, Φ.Ε.Κ. 39/Α ́/5.3.2001 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003, Φ.Ε.Κ. 315/Α ́/31.12.2003 και 44/2005, Φ.Ε.Κ. 63/Α ́/9.3.2005), ένας τρόπος απόδειξης της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στο Δημόσιο Τομέα, είναι με τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Δείτε εδώ το πιο πρόσφατο σχετικό έγγραφο του ΑΣΕΠ (Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης 14/3/2018 - ΝΕΟ)

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (2005)

Χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης 4 προπτυχιακών μαθημάτων Πληροφορικής

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν τα επιλεγόμενα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων μαθημάτων, μπορούν να λάβουν «Βεβαίωση παρακολούθησης προπτυχιακών μαθημάτων τα οποία εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» [βάσει του Π.Δ. 44/2005, άρθρο μόνο, παρ. 4 (ΦΕΚ 63/2005/Α), και της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος της 21/3/2018].

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο Η/Υ της Φιλοσοφικής Σχολής.

Το μάθημα αποτελείται από τρεις ενότητες:

Α. Ιστορία του μέσου – Κατηγορίες ιστοσελίδων

Β. Μέθοδοι αξιολόγησης και σωστής χρήσης

Γ. Γνωριμία με διαδικτυακά εργαλεία της ιστορικής αρχαιολογικής έρευνας

Στην πρώτη ενότητα γίνεται μία αναδρομή στην ιστορία του διαδικτύου (Internet) και του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web). Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες των ιστοσελίδων που φιλοξενούνται σήμερα στον παγκόσμιο ιστό.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης και σωστής χρήσης των ιστοσελίδων, δηλ. τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούμε προκειμένου να ελέγχουμε την αξιοπιστία, την ποιότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που ανακαλύπτουμε στο διαδίκτυο.

Τέλος, στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι διάφορες κατηγορίες ιστοσελίδων/πηγών επιστημονικού περιεχομένου τα που σχετίζονται γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, όπως είναι: - επιστημονικά περιοδικά διαδικτυακοί κατάλογοι υλικού συλλογές Μουσείων, Ακαδημαϊκών Τμημάτων, Ερευνητικών Κέντων, Βιβλιοθηκών κλπ ερευνητικά Ιδρύματα προγράμματα πεδία Τμήματος - syllabus/βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων για επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Jstor, Persée, Project Muse, Scopus, Portico, Project Dyabola κ.ά.), για την αρχαία ελληνική γραμματεία (TLG) κ.ά.

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:

Το εργαστηριακό μάθημα ΕΜ-006 «Εισαγωγικές δεξιότητες σε εφαρμογές γεωπληροφορικής (GIS) και σχεδίασης με χρήση υπολογιστή (CAD)» έχει ως στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευομένων φοιτητών σε βασικές γνώσεις και πρακτικές γύρω από τις αρχές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και την Σχεδίαση με Χρήση Υπολογιστή, σε συνδυασμό με την πρακτική εμβάθυνση τους στα επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος, με τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τόσο στην κατεύθυνση της αρχαιολογίας, όπου υπάρχει ευρύ πεδίο εφαρμογών, όσο και στην κατεύθυνση της ιστορίας.

Αντικειμενικός Σκοπός Μαθήματος:

Βασικός σκοπός του εργαστηριακού μαθήματος είναι να συμβάλλει στην προώθηση και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων φοιτητών σε δύο αρκετά αναπτυσσόμενα ψηφιακά εργαλεία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, δηλ. των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και της σχεδίασης με χρήση υπολογιστή (CAD), συνδυάζοντας την απαραίτητη βασική θεωρητική γνώση γύρω από την τεχνολογία λειτουργίας τους, με την πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξειδικευμένου (ελεύθερου ή εμπορικού) λογισμικού, για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων που σχετίζονται με τα Δεδομένα πληροφορίας και τον γεωγραφικό Χώρο.

Κύρια μαθησιακά/πρακτικά αποτελέσματα

Πέραν των κύριων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη και συμπαγή γνώση στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις τεχνικές διαχείρισης της Γεωγραφικής Πληροφορίας και δεξιότητες στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, για την εφαρμογή των παραπάνω αρχών. τελικά θα διαπιστώσουν τη διεπιστημονική εμβάθυνση αφενός στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία και απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και αφετέρου στην ανάλυση και στο σχεδιασμό του χώρου όπου απαιτείται η σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση έργων GIS ή η χρήση λογισμικού και εφαρμογών GIS.

Ιδιαίτερα στην αρχαιολογία, τα ΓΣΠ βρίσκουν πλήθος εφαρμογών, όπως διαχείριση-χαρτογράφηση αρχαιολογικών δεδομένων, συνδυαστική αποτύπωση τοπογραφίας και αρχαιολογικών δεδομένων και θέσεων, καταγραφή και ανάλυση στο χώρο, αποτύπωση ανασκαφικών και ερευνητικών στοιχείων, μοντελοποίηση και πρόβλεψη πιθανών θέσεων, μετακινήσεων και σχέσεων κ.ά.

Εργαστήριο

Πρόκειται για ένα εξαμηνιαίο κύκλο εργαστηριακών ασκήσεων, που υλοποιούνται σε τρίωρη εβδομαδιαία βάση από τους συμμετέχοντες φοιτητές/-τριες του Τμήματος.

Το μάθημα συνδυάζει μικρή θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση με τη χρήση κυρίως του ελεύθερου λογισμικού Quantum-GIS (QGIS), αλλά και άλλων περισσότερο διαδεδομένων εμπορικών προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις θεματικές:

· Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

· Δημιουργία Γεωχωρικών δεδομένων

· Γεωγραφικές βάσεις Γεωχωρικών δεδομένων

· Διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων

· Χωρική ανάλυση

· Χαρτογραφία και ΓΣΠ

Αξιολόγηση

Πέραν από την ολοκλήρωση της κάθε εργαστηριακής άσκησης (ελάχιστο 8 στις 10 ασκήσεις), θα υπάρχει τελική αξιολόγηση (είτε με εξέταση, είτε με εργασία project) το αποτέλεσμα της οποίας βαθμολογείται με επιτυχώς (Ε) ή ανεπιτυχώς (Α) και θα δίνεται συνολικό αποτέλεσμα ανάλογα με την επιτυχή η ανεπιτυχή προσπάθεια του φοιτητή /-τριας.

Η συμμετοχή στο εργαστηριακό μάθημα είναι προαιρετική και αφορά σε προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες όλων των ετών, αλλά καλό είναι να δηλώνεται από φοιτητές αρχικών ετών, το πρόγραμμα των οποίων δεν είναι ακόμα επιβαρυμένο με πρόσθετες υποχρεώσεις, σεμινάρια κλπ.

Να σημειωθεί ότι τα εργαστηριακά μαθήματα δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου, αλλά ούτε και στο συνολικό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

Αναγνώριση γνώσης πληροφορικής:

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του "προσοντολογίου" (Π.Δ. 50/2001, Φ.Ε.Κ. 39/Α ́/5.3.2001 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003, Φ.Ε.Κ. 315/Α ́/31.12.2003 και 44/2005, Φ.Ε.Κ. 63/Α ́/9.3.2005), ένας τρόπος απόδειξης της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στο Δημόσιο Τομέα, είναι με τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Δείτε εδώ το πιο πρόσφατο σχετικό έγγραφο του ΑΣΕΠ (Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης 14/3/2018 - ΝΕΟ)

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (2005)

Χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης 4 προπτυχιακών μαθημάτων Πληροφορικής

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν τα επιλεγόμενα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων μαθημάτων, μπορούν να λάβουν «Βεβαίωση παρακολούθησης προπτυχιακών μαθημάτων τα οποία εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» [βάσει του Π.Δ. 44/2005, άρθρο μόνο, παρ. 4 (ΦΕΚ 63/2005/Α), και της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος της 21/3/2018].

Σύντομη περιγραφή μαθήματος:

Πρόκειται για εργαστηριακό μάθημα ασκήσεων εμβάθυνσης στη χρήση των εφαρμογών της Πληροφορικής, με στόχο την αξιοποίηση δυνατοτήτων προχωρημένων εργαλείων ενός υπολογιστή. Αυτά είναι σχετικά με τη χρήση του λειτουργικού συστήματος, των βασικών εφαρμογών γραφείου (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις) και τη χρήση του Διαδικτύου. Κυρίως όμως γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν δεξιότητες στην ανάπτυξη και χρήση Βάσεων Δεδομένων, προγραμμάτων επεξεργασία εικόνας, αλλά και νέων υπηρεσιών του διαδικτύου, όπως των πολυμεσικών εφαρμογών.

Αντικειμενικός Σκοπός Μαθήματος:

Οι προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες δίνουν την ευκαιρία για περαιτέρω εξειδικευμένη κατάρτιση σε φοιτητές, /-τρίες που δεν έχουν σπουδές στο χώρο της πληροφορικής ή συγγενείς χώρους. Έτσι αποτελούν σημαντικό συμπληρωματικό εφόδιο για καλύτερη απόδοση στις σπουδές, τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στην πιθανή μελλοντική ερευνητική τους πορεία, αλλά και για μια αξιόλογη επαγγελματική σταδιοδρομία σε φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Εργαστήριο

Πρόκειται για ένα εξαμηνιαίο κύκλο εργαστηριακών ασκήσεων, που υλοποιούνται σε τρίωρη εβδομαδιαία βάση από τους συμμετέχοντες φοιτητές/-τριες του Τμήματος.

Αξιολόγηση

Πέραν από την ολοκλήρωση της κάθε εργαστηριακής άσκησης (ελάχιστο 8 στις 10 ασκήσεις), θα υπάρχει τελική αξιολόγηση (είτε με εξέταση, είτε με εργασία project) το αποτέλεσμα της οποίας βαθμολογείται με επιτυχώς (Ε) ή ανεπιτυχώς (Α) και θα δίνεται συνολικό αποτέλεσμα ανάλογα με την επιτυχή η ανεπιτυχή προσπάθεια του φοιτητή /-τριας.

Η συμμετοχή στο εργαστηριακό μάθημα είναι προαιρετική και αφορά σε προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες όλων των ετών, αλλά καλό είναι να δηλώνεται από φοιτητές αρχικών ετών, το πρόγραμμα των οποίων δεν είναι ακόμα επιβαρυμένο με πρόσθετες υποχρεώσεις, σεμινάρια κλπ.

Να σημειωθεί ότι τα εργαστηριακά μαθήματα δεν υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου, αλλά ούτε και στο συνολικό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου.

Αναγνώριση γνώσης πληροφορικής:

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του "προσοντολογίου" (Π.Δ. 50/2001, Φ.Ε.Κ. 39/Α ́/5.3.2001 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003, Φ.Ε.Κ. 315/Α ́/31.12.2003 και 44/2005, Φ.Ε.Κ. 63/Α ́/9.3.2005), ένας τρόπος απόδειξης της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στο Δημόσιο Τομέα, είναι με τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Δείτε εδώ το πιο πρόσφατο σχετικό έγγραφο του ΑΣΕΠ (Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης 14/3/2018 - ΝΕΟ)

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (2005)

Χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης 4 προπτυχιακών μαθημάτων Πληροφορικής

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν τα επιλεγόμενα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων μαθημάτων, μπορούν να λάβουν «Βεβαίωση παρακολούθησης προπτυχιακών μαθημάτων τα οποία εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» [βάσει του Π.Δ. 44/2005, άρθρο μόνο, παρ. 4 (ΦΕΚ 63/2005/Α), και της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος της 21/3/2018].