Ο ρόλος της Βιολογίας στην Ιατρική. Δομή και μελέτη μακρομορίων. Δομή και τοπολογία νουκλεϊκών οξέων. Xρωματίνη και χρωμοσώματα. Δομή γονιδίων. Aντιγραφή του DNA. Μεταγραφή του DNA. Συρραφή και κατεργασία του mRNA. Γενετικός κώδικας. Mεταφραστική λειτουργία και μηχανισμοί αποδόμησης πρωτεϊνών.  Pύθμιση γονιδιακής έκφρασης. Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική.  Εισαγωγή στις τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας.  Κυτταρικά οργανίδια. Παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια.  Πλασματική μεμβράνη και μεμβρανική μεταφορά. Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και κυτταρική επικοινωνία. Κυτταρική διαίρεση. Kυτταρικός κύκλος και απόπτωση. Κυτταροσκελετός και κυτταροκίνηση. Βλαστοκύτταρα και στελεχιαία κύτταρα. Το νευρικό κύτταρο.  Το καρκινικό κύτταρο και βασικές αρχές ογκογένεσης.