Η Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα υπήρξε καθοριστική για τον πολιτισμό
μας μέχρι σήμερα, για τον τρόπο που η ανθρωπότητα έκτοτε οικειοποιείται
θεωρητικά και πρακτικά τη φύση. Την ανάδυση της νεότερης φυσικής επιστήμης
συνόδευσαν την ίδια εποχή η διαμόρφωση της νεότερης φιλοσοφίας, αλλά και
ραγδαίες κοινωνικές μεταβολές. Στο σεμινάριο θα εξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα (α)
στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης (από τον Γαλιλαίο έως τον Νεύτωνα), (β) τη
νέα φιλοσοφική σκέψη (Ντεκάρτ, Χομπς, Λοκ, Λάιμπνιτς) και (γ) την άνοδο νέων
κοινωνικών στρωμάτων και τις αλλαγές στα μέσα και τις σχέσεις της παραγωγής.
Είναι η εξέλιξη των επιστημών μια αυτόνομη διαδικασία; Είναι μήπως καθοριστικές
για αυτή την εξέλιξη οι φιλοσοφικές ιδέες και αξιολογήσεις; Οφείλει μήπως κανείς
να αναζητήσει τις πηγές των επιστημονικών και φιλοσοφικών επαναστάσεων στο
τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό ή και πολιτικό πεδίο;