Το μάθημα "Οργανική Χημεία" αποτελεί εισαγωγικό μάθημα οργανικής χημείας και έχει στόχο την μετάδοση βασικών γνώσεων οργανικής χημείας που απαιτούνται για την κατανόηση και επιτυχή ολοκλήρωση άλλων προπτυχιακών μαθημάτων υποβάθρου όπως η χημεία υλικών, η χημεία πολυμερών, η βιοχημεία, τα βιοϋλικά.

Περιεχόμενα μαθήματος:

 • Δομή, δεσμοί, μοριακές ιδιότητες και φύση οργανικών ενώσεων.
 • Μοριακές αναπαραστάσεις.
 • Οξέα και Βάσεις.
 • Αλκάνια και Κυκλοαλκάνια.
 • Στερεοϊσομέρεια. Στερεοχημεία.
 • Χημική Δραστικότητα και Μηχανισμοί Χημικών Αντιδράσεων. 
 • Αντιδράσεις Υποκατάστασης.
 • Αλκένια: Δομή και Παρασκευές μέσω Αντιδράσεων Απόσπασης. Αντιδράσεις Προσθήκης Αλκενίων.
 • Αλκύνια.
 • Αλκυλακογονίδια.
 • Προσδιορισμός δομής οργανικών ενώσεων: Εισαγωγή στη φασματομετρία μάζας (ΜS) και υπέρυθρου (IR), φασματοσκοπία πυρηνικού́ μαγνητικού́ συντονισμού́ (ΝΜR) και φασματοσκοπία υπεριώδους (UV).
 • Ριζικές αντιδράσεις.
 • Συνοπτική περιγραφή αρωματικών ενώσεων, υδατανθράκων, αμινοξέων, πεπτιδίων, πρωτεϊνών, λιπιδίων.