Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές δεξιότητες σχετικά με τον ορθό σχεδιασμό μιας έρευνας. Ο/η φοιτητής/τρια, αφού κατανοήσει τις βασικές αρχές ποσοτικής και ποιοτικής μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών, θα μπορεί να προετοιμάζει μια ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση, θα χειρίζεται τις έννοιες της διαμεσολάβησης και της ρύθμισης, και θα γνωρίζει τις βασικές αρχές των πειραματικών και ημιπειραματικών προσεγγίσεων όπως και των πολύ-επίπεδων μεθοδολογιών σχεδιασμών.